Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thông báo xét nguyện vọng các ngành chưa đủ chỉ tiêu
31/07/2014 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc   Hà nội ngày 31 tháng 7 năm 2014                           [ ... ]


Thông báo xét nguyện vọng các ngành chưa đủ chỉ tiêu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội ngày 31 tháng 7 năm 2014

          ...

Thông báo phúc tra Tuyển sinh 2014

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            &...

Thông báo điểm chuẩn Tuyển sinh 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

---***---

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TUYỂN S...

Những điều thí sinh cần biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               B5

      &n...

Thông báo ngày thi và địa điểm thi

Thông báo ngày thi và địa điểm thi

 

Thêi gian:  - Ngµy 9/7/2014 : ThÝ sinh nhËn thÎ dù thi vµ nép lÖ phÝ dù thi t¹i c¸c ®iÓm thi (Thêi gian: tõ  08h30 ®Õn 11h00 )

           &nbs...

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...