Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Những điều thí sinh cần biết
05/07/2014 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               B5            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014 NH [ ... ]


Những điều thí sinh cần biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               B5

      &n...

Thông báo ngày thi và địa điểm thi

Thông báo ngày thi và địa điểm thi

 

Thêi gian:  - Ngµy 9/7/2014 : ThÝ sinh nhËn thÎ dù thi vµ nép lÖ phÝ dù thi t¹i c¸c ®iÓm thi (Thêi gian: tõ  08h30 ®Õn 11h00 )

           &nbs...

Lịch học lại, thi lại các Khoa chuyên ngành

Lịch học lại, thi lại các Khoa chuyên ngành

Lịch học lại, thi lại các Khoa chuyên ngành

 

 

Lịch học lại, thi lại các môn thuộc Khoa Mỹ thuật cơ sở

Lịch học lại, thi lại các môn thuộc Khoa Mỹ thuật cơ sở

Lịch học lại, thi lại các môn thuộc Khoa Mỹ thuật cơ sở

 

 

Lịch học lại thi lại các môn thuộc Khoa khoa học cơ bản và Bộ môn Lý luận chính trị

Lịch học lại thi lại các môn thuộc Khoa khoa học cơ bản và Bộ môn Lý luận chính trị

Lịch học lại thi lại các môn thuộc Khoa khoa học cơ bản và Bộ môn Lý luận chính trị

 

 

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...