Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2015
29/03/2015 | Đặng Minh Vũ
article thumbnail

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Số: . . . . ./ MTCN -TS15 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            Hà Nội, ngày 26 thán [ ... ]


Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số: . . . . ./ MTCN -TS15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ...

THÔNG BÁO Về việc: TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ NĂM 2015 (KHÓA I)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 

Số:  139 /TB-MTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm ...

Thông tin tuyển sinh năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

---***---

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01năm 2015

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH...

Thông báo phát bằng tốt nghiệp 2014

Thông báo phát bằng tốt nghiệp 2014

Thông báo phát bằng tốt nghiệp

 

 

Dự thảo Đề án tuyển sinh 2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đăng tải dự thảo Đề án tuyển sinh 2015 để lấy ý kiến rộng rãi đóng góp ý kiến cho đề án.

Mọi ý kiế...

Thực hiện ba công khai

Thực hiện ba công khai

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

Nội dung cụ thể xin xem...